View up to date information on the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from the Wisconsin Department of Health Services
You can also visit the Centers for Disease Control and Prevention website or our HSHS COVID-19 page.

Choose Your Language

Nondiscrimination and Accessibility Requirements

Discrimination is against the law!


HSHS St. Joseph's Hospital ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

HSHS St. Joseph's Hospital tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

HSHS St. Joseph's Hospital pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:

  • Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog
  • Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic, lwm lwm hom)

Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:

  • Cov neeg txhais lus tsim nyog
  • Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau HSHS St. Joseph's Hospital, 1-715-717-1613.

Yog koj ntseeg hais tias HSHS St. Joseph's Hospital tsis muab tau cov kev pab no los yog tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog:

System Responsibility Officer and 1557 Coordinator 4936
Laverna Road
Springfield, Illinois 62794
Telephone: (217) 492-6590
FAC: (217) 523-0542

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob. los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauv https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1–800–368–1019, 800–537–7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawm http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.